Nondiscrimination Policy

Non Discrimination and Accessibility Requirements Statement ENTAA Care, P.A.

ENTAA Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ENTAA Care does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ENTAA Care provides free services to people with disabilities to communicate effectively with us such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Provides free language services to people whose primary language is not English.
  • (If you need these services please inform a staff member.)

If you believe that ENTAA Care has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the Civil Rights Coordinator:

Jeannette Stower 802 Landmark Drive, Suite 120, Glen Burnie, MD 21061
410-760-8840 EXT: 201
jstower1@jhmi.edu

You can file a grievance in person or by mail. If you need help in filing a grievance, our Civil Rights coordinator is available to help you.

You may also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Civil Rights, electronically through the Office of Civil Rights Complaint Portal, available at: Health and Human Services Office for Civil Rights, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW.
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at HHS.gov Office for Civil Rights.

INTERPRETER SERVICES

Maryland

If you do not speak English, ENTAA Care has arranged for language assistance services free of charge. Call 410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008)

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 _1-410-760-8840(TTY:1-888-808-9008)。

Korean

주의: 한국어를 _사용하시는 _경우, 언어 _지원 _서비스를 _무료로 _이용하실 _수 _있습니다. 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008)번으로 _전화해 _주십시오.

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-410-760-8840 (ATS : 1-888-808-9008).

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-410-760-8840 (телетайп: 1-888-808-9008).

Amharic

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-410-760-8840 (መስማት ለተሳናቸው: 1-888-808-9008).

Bassa

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008)

Ibo

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Yoruba

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Urdu

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال

1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008). کر

Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008) تماس بگیرید.

French Creole

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Portuguese

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-410-760-8840 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-888-808-9008).

Gujarati

ચુના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િન:લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-410-760-8840 (TTY: 1-888-808-9008).